Skip directly to content

Munkatársak

 

 

Törzsök Erika elnök, szociológus

(Kassa, 1942. június 8.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte diplomáját szociológiából (1970). A  Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének munkatársa. Szociológiai doktorátusát 1977-ben szerezte meg. Részt vett a Kemény István vezetésével folytatott első magyarországi reprezentatív cigánykutatásban. 1991 és 1994 között a Szabad Demokraták Szövetségének kisebbségpolitikai titkára. 1990 és 2000 között Göncz Árpád köztársasági elnök szakértői testületének tagja. 1994-től a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese, 1997-től megbízott elnöke. 1998-tól az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézetének (2000-től Programiroda) igazgatója. 2002-től az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány elnöke. 2004-2005-ben a külügyminiszter kisebbségpolitikai főtanácsadója. 2006-ban kisebbségpolitikai főtanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2007 januárjától a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgatója. 2010-től a Civitas Europica Centralis Alapítvány elnöke.

 
Legfontosabb szellemi termékei:
  • Kisebbségek a változó világban
  • a "Varratmentes Európa" koncepciója
  • a Regions.hu interaktív térinformatikai rendszer

 

 

Gyurgyik László szociológus

A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán szociológia szakon végzett 1985-ben. 1985 és 1990 között - másfél éves megszakítással - a pozsonyi Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársa. 1990 és 1992 között szerkesztő. 1992-től szabadfoglalkozású kutató, alapítója a pozsonyi Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportnak. 1995-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális Karán Szociológia PhD. hallgató. Doktori disszertációját 2002-ben védte meg. Óraadóként oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Selye János Egyetemért Alapítványnál. 2004-tól oktat a Selye János Egyetemen. 2006-ig a Teleki László Intézet tudományos főmunkatársa. 2007-től az EÖKIK, majd utódja, a CEC kutatója Társadalomkutatóként kisebbségszociológiával, népesedésszociológiával, demográfiával, társadalomszerkezet és társadalmi rétegződésvizsgálatokkal foglalkozik.

 

Hegedűs Dániel politológus, történész

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát. 2004-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának ösztöndíjas doktorandusz hallgatója. 2005-től az EÖKiK, majd a CEC kutatója, 2006-tól az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Politikai Tudományok Tanszék tanársegédje. 2002 és 2006 között a Sic Itur Ad Astra, 2004-től a Társadalom és Politika c. folyóiratok szerkesztője.

 

Huszka Beáta, közgazdász

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán, majd a Közép-Európai Egyetem Nacionalizmus Tanulmányok szakán szerzett diplomát. 2003 óta a Közép-Európai Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén doktorandusz hallgató. Az EÖKiK-nek 2002, a CEC-nek 2010 óta munkatársa. 2006/2007-ben a Nyílt Társadalom Alapítvány International Policy Fellowship (IPF) programjának ösztöndíjasa volt; 2007-ben kutatóként három hónapot töltött a washingtoni Woodrow Wilson International Centerben, illetve két hónapot a brüsszeli Center for European Policy Studiesnál (CEPS). Kutatási területe a volt jugoszláv térség, azon belül is Szerbia politikai és gazdasági átalakulása, a szerbiai kisebbségek helyzete, illetve a volt Jugoszlávia területén kialakult függetlenségi mozgalmak.

CV English

 

Jakab Attila vallástörténész

Egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán kezdte. 1990 és 1998 között a Strasbourgi (ma Marc Bloch) Egyetem Katolikus Teológia Karán tanult, ahol teológiai doktorátust (PhD) szerzett. 1998 és 2002 között kutató tanársegédként a genfi egyetemen dolgozott. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Magyarországon kívül előadásokat tartott Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, Hollandiában, Romániában és Ausztráliában. A Peter Lang berni kiadónál a "Christianismes anciens" (Ókereszténységek) sorozat társszerkesztője, valamint a Genfi Nemzetközi Geopolitikai Tanulmányi Központ és a Budapesti Geopolitikai Tanács tudományos munkatársa. Kutatási területei az ókereszténység társadalom- és intézménytörténete, a kereszténység és a zsidóság történelmi viszonya és korunk vallásgeopolitikai kihívásai. 2003 óta a Közalapítvány, 2010 óta a CEC munkatársa, ahol elsősorban az egyházak társadalmi, és különösképpen a kisebbségi közösségek életében betöltött szerepét tanulmányozza.

CV English

 

Majoros András közgazdász

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Külgazdasági szakán szerzett diplomát. 2003-tól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. 2002 óta oktat a Kodolányi János Főiskolán. 2005. szeptemberétől az EÖKIK, majd a CEC munkatársa. Kutatási területe: a határ menti gazdasági együttműködés lehetséges fejlődési irányai.

CV English

 

Ring Éva történész

ELTE történelem - levéltár - bolgár szakos diploma, 1977-ben doktori fokozat ugyanitt. 1974 - 1981 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának gyakornoka,  tanársegéde,  1994-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen létesített Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ tudományos munkatársa.Jelenleg az ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszékén egyetemi docens. K2001-ben habilitált.1997-1998-ban között a  Határon Túli magyarok Hivatalának főtanácsadója.

 

Zolnay János szociológus

Történelem-szociológia szakos diplomáját az ELTE-n szerezte, (1986) majd az ELTE szociálpolitika PhD kurzusának elvégzését követően doktori szigorlatot tett.(2001). 1998-ban elvégzett egy öthetes intenzív kurzust az Egyesült Államokban az amerikai szociális ellátó rendszerről (Roberts Wesleyan College, Rochester, NY. USA) Dolgozott szociális munkásként, újságíróként, (Beszélő, Magyar Hírlap, Roma Sajtóközpont) főiskolai oktatóként, (Wesley János Főiskola, szociális munkás szak) és tanácsadóként (The World Bank Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region; PEA Ramboll konzorcium). 2004. január 1-től az EÖKIK, majd a CEC munkatársa. Kutatási területei: szociálpolitika; települési önkormányzatok; a romákat (is) érintő kormányzati politika elemzése; önkormányzatok romákat érintő oktatáspolitikája, fejlesztési és lakáspolitikája, valamint szociálpolitikája; oláh cigány közösségek megélhetési stratégiái és kapcsolatrendszerei.

CV English

 

Schreiner József

Schreiner József nemzetközi stratégiai tanácsadó, jelenleg a müncheni InterNetWire Communications GmbH és a budapesti WERK Akadémia Nonprofit Kft stratégiai tanácsadója. Oktatói megbízást is elfogadott a WERK Akadémián folyó művészeti menedzser-képzés keretében a szociális hálózatok és digitalizáció témakörökben. Nemzetközi pályafutását vezető Silicon Valley és Route 128 (Boston környéki) high-tech cégeknél kezdte a 80-as évek végén, ahol szoftver tervezőként (software architect) intelligens adatbázis-kezelő rendszereket, felhasználói felületeket (user interface) és intelligens szövegelemző rendszereket tervezett és fejlesztett. Négyéves kutatói ösztöndíjjal kapcsolódott be a Stanfordi Egyetem ontológiai kutatócsoportjába, amelyben orvosbiológiai ontológiákon alapuló döntéstámogató rendszereket  (expert systems) tervezését és fejlesztését végezte. Ugyanitt az egyetem orvosi informatikai intézetében (Stanford University Medical Informatics Institute) olvasószemináriumot vezetett vizuális programmozás témakörben.

 

Boér Krisztina

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomázott magyar-francia szakon. Egy rövid oktatói szakasz után, 1984-től a közigazgatásban dolgozik sajtóreferensként: kezdetben a Miniszterelnöki Hivatalban, 1990-től a Határon Túli Magyarok Hivatalában egészen annak 2006-os megszűnéséig. Ugyanezt a munkát végzi 2007-től a jogutód, a MeH Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya munkatársaként 2010 szeptemberéig, mikor is belép az EÖKIK, majd jogutódja, a CEC csapatába. 1999 óta készíti a Kárpát-medencei kisebbségi sajtófigyelőt, amely napi rendszerességgel foglalja össze a kisebbségpolitika és -kutatás eseményeit, folyamatait, segítséget nyújtva mindazoknak, akik politikusként, döntéshozóként, a terület hivatásos kutatójaként, sajtómunkásként, vagy egyszerű érdeklődőként foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

CV - English

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
English