Skip directly to content

Kutatók

 

A kutatási projektekben részt vesznek

dr. Törzsök Erika, a CEC elnöke
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte diplomáját szociológiából. A  Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének munkatársa. Szociológiai doktorátusát 1977-ben szerezte meg. Részt vett a Kemény István vezetésével folytatott első magyarországi reprezentatív cigánykutatásban. 1991 és 1994 között a Szabad Demokraták Szövetségének kisebbségpolitikai titkára. 1990 és 2000 között Göncz Árpád köztársasági elnök szakértői testületének tagja. 1994-től a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese, 1997-től megbízott elnöke. 1998-tól az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Intézetének (2000-től Programiroda) igazgatója. 2002-től az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány elnöke. 2004-2005-ben a külügyminiszter kisebbségpolitikai főtanácsadója. 2006-ban kisebbségpolitikai főtanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2007 januárjától a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályának főigazgatója. 2010-től a Civitas Europica Centralis Alapítvány elnöke. 
Jakab Attila
Egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán kezdte. 1990 és 1998 között a Strasbourgi (ma Marc Bloch) Egyetem Katolikus Teológia Karán tanult, ahol teológiai doktorátust (PhD) szerzett. 1998 és 2002 között kutató tanársegédként a genfi egyetemen dolgozott. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Magyarországon kívül előadásokat tartott Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, Hollandiában, Romániában és Ausztráliában. A Peter Lang berni kiadónál a "Christianismes anciens" (Ókereszténységek) sorozat társszerkesztője, valamint a Genfi Nemzetközi Geopolitikai Tanulmányi Központ és a Budapesti Geopolitikai Tanács tudományos munkatársa. Kutatási területei az ókereszténység társadalom- és intézménytörténete, a kereszténység és a zsidóság történelmi viszonya és korunk vallásgeopolitikai kihívásai. 2003 óta a Közalapítvány, 2010 óta a CEC munkatársa, ahol elsősorban az egyházak társadalmi, és különösképpen a kisebbségi közösségek életében betöltött szerepét tanulmányozza.
CV English
Majoros András
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Külgazdasági szakán szerzett diplomát. 2003-tól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. 2002 óta oktat a Kodolányi János Főiskolán. 2005. szeptemberétől az EÖKIK, majd a CEC munkatársa. Kutatási területe: a határ menti gazdasági együttműködés lehetséges fejlődési irányai.
CV English
Zolnay János

Történelem-szociológia szakos diplomáját az ELTE-n szerezte, (1986) majd az ELTE szociálpolitika PhD kurzusának elvégzését követően doktori szigorlatot tett.(2001). 1998-ban elvégzett egy öthetes intenzív kurzust az Egyesült Államokban az amerikai szociális ellátó rendszerről (Roberts Wesleyan College, Rochester, NY. USA) Dolgozott szociális munkásként, újságíróként, (Beszélő, Magyar Hírlap, Roma Sajtóközpont) főiskolai oktatóként, (Wesley János Főiskola, szociális munkás szak) és tanácsadóként (The World Bank Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region; PEA Ramboll konzorcium). 2004. január 1-től az EÖKIK, majd a CEC munkatársa. Kutatási területei: szociálpolitika; települési önkormányzatok; a romákat (is) érintő kormányzati politika elemzése; önkormányzatok romákat érintő oktatáspolitikája, fejlesztési és lakáspolitikája, valamint szociálpolitikája; oláh cigány közösségek megélhetési stratégiái és kapcsolatrendszerei.

CV English

Szöllőssy Ágnes 
Mézes ZsoltBudapesten végezte a Jogi Egyetemet, majd a keresztény teológiával, az egyetemes spiritualitás kérdéseivel kezdett foglalkozni. Néhány évig nemzetközi joggal foglalkozott, leginkább kisebbségvédelmi területen. Jelenleg lelkigondozói és mentálhigiénés feladatokat lát el, korábban pedig két évig szolgált az Evangélikus Egyetemi Lelkészségen.
Lakatos Artúr 
Péter Izabella 
Bajcsi Ildikó 
Simon Attila
A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári oklevelet (1989). 2001-től a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa, később az intézet történeti szakosztályának igazgatója. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem multidiszciplináris doktori iskolájában doktori (PhD) fokozatot szerzett. Ugyanettől az évtől a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem Tanszékének a tanszékvezetője. 2011-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált. Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti története áll. Kutatásai során részletesen foglalkozott a szlovákiai magyarok első bécsi döntés előtti magatartásával illetve a korabeli kormánypárti magyar politika kérdésével, de a szlovákiai magyarok 1956 során tanúsított magatartásával is. Több monográfia és kötet szerkesztője, összeállítója, számos tanulmány és ismeretterjesztő írás szerzője. Több – részben társszerzőkkel közösen írt – tankönyv szerzője. Alapító elnöke a Történelemtanárok Társulásának, tagja az MTA Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsának. 2014. november 1-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója, statutáris képviselője.
Tuba Lajos 
Radi Anita 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
magyar